CAJ PERGIGIAN 

Bil.
Jenis rawatan
Type of treatment
Kelas Satu (RM)
Kelas Dua (RM)
Kelas Tiga (RM)
Pesakit Luar (RM)
1
Fluorida topikal (setiap arkus)
Topical fluoride (per arch)
15
10
Percuma
5
 2 Pengapan fisur (setiap gigi) Fissure sealant (per tooth)  15  10 Percuma  5
 3 Penskaleran mulut penuh dan penggilapan Full mouth scaling and polishing   110  80 Percuma   55
 4

Pencabutan sebatang gigi kekal/ supernumerari/ akar tertinggal 

Extraction permanent tooth/supernumerary/ retained root  25  20 Percuma   15
 5

Pencabutan gigi desidus            (setiap gigi)

Extraction deciduous (per tooth)   20  15 Percuma   10
 6

Pembuangan melalui pembedahan (setiap gigi/ gigi terimpak mudah/ akar tertinggal)

Surgical removal (per tooth/simple impacted tooth/retained root)  225  80  15  40
 7

Pembuangan gigi terimpak melalui pembedahan (setiap gigi) (rumit)

Surgical removal of impacted tooth (per tooth) (complex)  1200  400  50  200
 8 Kawalan pendarahan selepas pencabutan Control of post extraction haemorrhage   40  30 Percuma   20
 9 Komplikasi selepas pencabutan Post-extraction complication  15  10 Percuma   5
 10 Operkulektomi gingiva Gingival operculectomy  20  15 Percuma   10
 11 Pendawaian gigi (setiap arkus) Dental wiring (per arch)  40  30 Percuma   20
 12

Tampalan gigi kekal (satu permukaan)

Restoration of permanent tooth (one surface)  40  30 Percuma   20
 13

Tampalan gigi kekal (permukaan berganda/dengan pin pegangan)

Permanent tooth restoration (multiple surfaces/with pin retention)  50  40 Percuma   25
 14 Tampalan gigi desidus Deciduous tooth restoration  20  15 Percuma   10
 15 Tampalan sementara  Temporary restoration  20  15 Percuma   10
16 Inlai (setiap gigi)(tidak termasuk harga logam) Inlay (per tooth) (not inclusive of metal charge) 60 45 Percuma 30
17
Korona (setiap gigi)(termasuk korona
sementara, tetapi tidak
termasuk caj logam)
Crown (per tooth) (including temporary crown but not inclusive of metal charge) 100  75  Percuma  50
18 Jambatan (setiap gigi tupang termasuk tampalan sementara tetapi tidak termasuk caj bahan dan makmal) Bridge (per abutment teeth including provisional restoration but not inclusive of material and lab charges)  100  75 Percuma     50
19
Rawatan kanal akar
(gigi anterior)
Root canal treatment (anterior tooth) 75   60 Percuma 40 
20
Rawatan kanal akar
(gigi posterior)
Root canal treatment
(posterior tooth)
 150 115   Percuma   75
21 Pengapeksan (setiap gigi) Apexification (per tooth)  100 75  Percuma  50
22 Pemberhentian resorpsi gigi (setiap gigi) Arrest of tooth resorption (per tooth)  75  60 Percuma 40 
23
Pulpotomi korona
(setiap gigi kekal)
Coronal pulpotomy (per permanent tooth) 75  60 Percuma  40
24 Pulpotomi (setiap gigi desidus) Pulpotomy (per deciduous tooth)  75   60   Percuma   40
25 Pulpektomi (setiap gigi desidus) Pulpectomy (per deciduous tooth) 100   75 Percuma 50 
26 Ekstirpasi pulpa (setiap gigi) Pulp extirpation (per tooth)  25  20 Percuma 15 
27
Pelunturan gigi
(eksternal)(setiap rahang)
Tooth bleaching (external) (per arch)  - Percuma  500
28
Pelunturan gigi
(internal)(setiap gigi)
Tooth bleaching (internal) (per tooth)  -  - 50 
29 Mikrolelasan (setiap gigi) Microabrasion (per tooth)  - 50 
30 Penyahpekaan (setiap arkus) Desensitisation (per arch)  -  25
31
Pembentukan gigi palsu penuh tidak termasuk
logam (setiap rahang)
Full denture construction not inclusive of metal (per jaw)  225 170   25 110 
32
Pembentukan sebahagian gigi palsu
tidak termasuk logam
(setiap rahang)
Partial denture construction not inclusive of metal (per jaw) 100  75  25  110 
33
Penambahan setiap gigi akrilik
Addition of each acrylic tooth 15   10  5
34
Pembaikan dentur tanpa mengganti platlandas
Denture repair without changing the base plate  35 30  20 
35
Pembaikan dentur(penambahan setiap gigi akrilik)
Denture repair (addition of each acrylic tooth)  15  10  1
36
Lapikan semula/landasan semula (setiap dentur)
Relining/rebasing (per denture) 60   45  Percuma   30
 37 Impresi bagi model kerja (setiap set)
Impression for working model
(per set)
40 
 38 Splin lembut Soft splint 25   20  Percuma   15
 39 Splin keras Hard splint  100 75   Percuma   50
 40 Splin lain Other splint 25   20  Percuma  10 
41 Aplians atau obturator: Dental appliances or obturators        
42 Kecil Small 115 30 15 15
43 Sederhana Medium 150 40 20 20
44 Besar Large 190 50 25 25
45 Aplians tetap (setiap arkus) Fixed appliance (per arch) - - - 500
46 Aplians sebahagian tetap (setiap arkus) Partial fixed appliance (per arch) - - - 300
47
Aplians boleh tanggal
(pasif)(setiap arkus)
Removable appliance
(passive)(per arch)
- - - 100
48
Aplians boleh tanggal
(aktif)(setiap arkus)
Removable appliance
(active)(per arch)
- - - 200
49 Aplians fungsi tetap Fixed functional appliance - - - 1000
50 Aplians fungsi boleh tanggal Removable functional appliance - - - 40