CAJ RAWATAN
TERAPI PERTUTURAN BAHASA 
Bil.
Kategori penilaian

Assessment Category

KelasSatu
(RM)
KelasDua
(RM)
KelasTiga
(RM)
Pesakit Luar
(RM)
 1 Penilaian pertuturan bahasa Speech-language assessment   50  20   Percuma  10
 2

Penilaian Penelanan Klinikal (CSE)

Clinical Swallowing Evaluation (CSE) 

50  20   Percuma   10
3 Penilaian suara berinstrumen Instrumental assessment of voice 50 20  Percuma 10
4 Penilaian resonans berinstrumen

Instrumental assessment of resonance

50 20  Percuma 10
5 Penilaian Penelanan Endoskopik Serat Optik (FEES)

Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)

50 20  Percuma 10
6

Penilaian Penelanan Videofloroskopik (VFSS)

Videofloroscopic Swallowing Study (VFSS)

80 30  Percuma 20
7 Terapi pertuturan bahasa Speech-language therapy 50 20  Percuma 10
8 Elektroterapi Electrotherapy 50 20  Percuma 10