Bil.
Jenis rawatan
Type of treatment
KelasSatu(RM)
KelasDua(RM)
KelasTiga(RM)
100
Intervensi persepsi dan kognitif Cognitive and perceptual intervention
 
 
 
101
Konsep asas Basic concepts
 20
 10
 Percuma
102
Pengenalpastian bahagian badan Body part identification
 20
 10
 Percuma
103
Stimulasi kognitif Cognitive stimulation
 20
 10
 Percuma
104
Aktiviti pembelajaran Educational activities
 20
 10
 Percuma
105
Pembezaan kanan/ kiri Right/left discrimination
 20
 10
 Percuma
106
Diskriminasi bentuk dan persekitaran Figure-ground discrimination
 20
 10
 Percuma
107
Orientasi realiti Reality orientation
 20
 10
 Percuma
108 Aktiviti orientasi topografi Topographical orientation activities  20  10  Percuma
109 Penjujukan Sequencing  20  10  Percuma
110 Pengkategorian Categorization  20  10  Percuma
111 Terapi cermin Mirror therapy  20  10  Percuma
112 Terapi tingkah laku Behavioral therapy  20  10  Percuma
  Terapi kreatif Creative therapy      
113 Terapi seni Art therapy  20  10  Percuma
114 Drama/ Lakon peranan Drama/role play  20  10  Percuma
115 Terapi muzik Music therapy  20  10  Percuma
  Intervensi kemahiran sosial Social skill intervention      
116 Latihan asertif Assertive training  20  10  Percuma
117 Latihan kemahiran daya tindak Coping skill training 20  10 Percuma
118 Kumpulan sokongan Group support 20  10 Percuma
119 Terapi berkumpulan Group therapy 20   10 Percuma
120 Terapi individu Individual therapy 20  10 Percuma
121 Kemahiran interpersonal Interpersonal skill 20   10 Percuma
122 Aktiviti kesedaran diri Self  awareness activities 20  10 Percuma
123 Kawalan diri Self  control 20  10 Percuma
124 Ekspresi diri Self  expression 20  10 Percuma
125 Pelakuan sosial Social conduct 20  10 Percuma
126 Latihan kemahiran sosial Social skill training 20  10 Percuma
127 Pengurusan masa Time management 20  10 Percuma
128 Senarai semak peranan Role checklist 20  10 Percuma
 

Pendidikan terapi cara kerja untuk pesakit dan penjaga

Patient's and carer's occupational therapy education

     
129 Mekanik dan ergonomik badan Body mechanic and ergonomic 20  10 Percuma
130 Kawalan dan pencegahan edema Edema control and prevention 20  10 Percuma
131

Penjimatan tenaga/pemudahan kerja

Energy conservation/work simplification 20  10 Percuma
132 Terapi persekitaran Environment therapy 20  10 Percuma
133 Teknik penjagaan sendi Joint  protection techniques 20  10 Percuma
  Main dan santai Play and leisure      
134 Senarai semak santai Leisure check list 20  10 Percuma
135 Eksplorasi main dan santai Play and leisure exploration 20  10 Percuma
136 Latihan main dan santai Play and leisure training 20  10 Percuma
  Relaksasi Relaxation      
137 Biomaklumbalas Biofeedback 20  10 Percuma
138 Pernafasan dalam Deep breathing 20  10 Percuma
139 Pernafasan diafragma Diaphragmatic breathing 20  10 Percuma
140 Relaksasi khayalan Imaginary relaxation 20  10 Percuma
141 Teknik relaksasi otot progresif Progressive muscular relaxation techniques 20  10 Percuma
  Latihan sensori Sensory training      
142 Penyahpekaan sensori Sensory desensitization 20  10 Percuma
143 Integrasi sensori Sensory integration 20  10 Percuma
144 Pendidikan semula sensori Sensory re-education 20  10 Percuma
145 Stimulasi sensori Sensory stimulation 20  10 Percuma
146 Fluidoterapi Fluidotherapy 20  10 Percuma
  Latihan motor Motor training      
147 Prostesis atas siku Above elbow prosthesis 20  10 Percuma
148 Prostesis atas lutut Above knee prosthesis 20  10 Percuma
149 Senaman bantuan aktif Active assisted exercise 20  10 Percuma
150 Prostesis bawah siku Below elbow prosthesis 20  10 Percuma
151 Prostesis bawah lutut Below knee prosthesis 20  10 Percuma
152 Integrasi bilateral Bilateral integration 20  10 Percuma
153 Garis tengah bersilang Crossing midline 20  10 Percuma
154 Latihan ergonomik Ergonomic training 20  10 Percuma
155 Kemahiran motor halus Fine motor skills 20  10 Percuma
156 Prostesis jari Finger prosthesis 20  10 Percuma
157 Latihan gaya jalan Gait training 20  10 Percuma
158 Aktiviti motor kasar Gross motor activities 20  10 Percuma
159 Koordinasi tangan dan mata Hand and eye coordination 20  10 Percuma
160 Tambah baik keseimbangan Improve balance 20  10 Percuma
161 Pendidikan semula motor Motor re-education 20  10 Percuma
162 Teknik perkembangan neuro Neuro developmental technique 20  10 Percuma
163 Penormalan ton otot Normalize muscle tone 20  10 Percuma
164 Stimulasi otot mulut Oral muscle stimulation 20  10 Percuma
165 Senaman meningkatkan kekuatan Strengthening exercise 20  10 Percuma
166 Latihan ketahanan Endurance training 20  10 Percuma
167 Penyusutan ton otot Reduce muscle tone 20  10 Percuma
168 Intervensi orientasi dan mobiliti Orientation and mobility intervention 20  10 Percu