Bil.
Jenis rawatan
Type of treatment
Kelas
Satu
(RM)
Kelas
Dua
(RM)
Kelas
Tiga
(RM)
 
Penilaian tingkah laku
Behavior assessment
 
 
 
 
51
Grid Penilaian Ambang
(TAG)
Threshold Assessment Grid
(TAG)
 
20
 
10
 
Percuma
 
52
Skala keresahan dan kemurungan hospital
Hospital anxiety and depression scale
 
20
 
10
 
Percuma
 
53
Keteriritasian (skala kemurungan dan keresahan)
 
Irritability (depression anxiety scale)
 
20
 
10
 
Percuma
 
54
Soal selidik fungsi
Sharman
Sharman's function questionaire
 
20
 
10
 
Percuma
55
Skala kemurungan Beck
The Beck depression scale
20
10
Percuma
 
56
Skala amnesia pascatrauma  (skala
PTA)
Post Traumatic Amnesia scale
(PTA scale)
 
20
 
10
 
Percuma
57
Penilaian kerusi roda
Wheel chair assessment
20
10
Percuma
 
Penilaian pemanduan
Driving assessment
 
 
 
58
Penilaian pra-memandu
Pre driving  assessment
150
100
Percuma
 
59
Penilaian tapisan pemanduan pesakit strok
Stroke driving screening assessment
 
150
 
100
 
Percuma
 
Penilaian rumah/
tempat kerja/ sekolah
Home/work place/ school assessment
 
 
 
 
60
Alat Tapisan Kejatuhan dan Kemalangan dalam Rumah (FAST)
Home falls and accidents screening tool (FAST)
 
20
 
10
 
Percuma
 
Penilaian kerja/vokasional
Work/vocational assessment
     
61
Penilaian kapasiti kefungsian
Functional capacity evaluation
150
100
Percuma
62
Penilaian LAM bagi Kesediaan Pekerjaan (LASER)
LAM Assessment of Employment Readiness (LASER)
150
100
Percuma
63
Senarai semak peranan
Role check list
150
100
Percuma
 
Latihan aktiviti kehidupan seharian
Activities of daily living training
     
64
Kebolehan untuk menggunakan telefon
Ability to use telephone
20
10
Percuma
65
Ambulasi awal
Early ambulation
20
10
Percuma
66
Kebersihan diri
Self hygiene
20
10
Percuma
67
Pindah
Transfer
20
10
Percuma
68
Kebolehan mengendalikan kewangan
Ability handle finance
20
10
Percuma
69
Mandi
Bathing
20
10
Percuma
70
Pengurusan pundi kencing
Bladder management
20
10
Percuma
71
Pengurusan usus
Bowel management
20
10
Percuma
72
Kerja pembersihan
Cleaning work
20
10
Percuma
73
Penjagaan peralatan
Device care
20
10
Percuma
74
Kemahiran domestic
Domestic skill
20
10
Percuma
75
Memakai pakaian
 Dressing  
20
10
Percuma
76
Makan/ Memberi makan
Eating/feeding
20
10
Percuma
77
Penyediaan makanan/hidangan
Food/meal preparation
20 10 Percuma
78 Kefungsian komunikasi Functional communication 20 10 Percuma
79 Kefungsian mobiliti Functional mobility 20 10 Percuma
80 Hias diri Grooming 20 10 Percuma
81 Eminens kesihatan Health eminence 20 10 Percuma
82 Penyelenggaraan isi rumah Household maintenance 20 10 Percuma
83 Pengemasan rumah Housekeeping 20 10 Percuma
84 Dobi Laundry 20 10 Percuma
85 Mod pengangkutan Mode of transportation 20 10 Percuma
86 Pengurusan wang Money management 20 10 Percuma
87 Tanggungjawab bagi pengubatan Responsibility for medication 20 10 Percuma
88 Prosedur keselamatan Safety procedure 20 10 Percuma
89 Fungsi seksual Sexual function 20 10 Percuma
90 Beli-belah Shopping 20 10 Percuma
91 Penjagaan tandas Toileting 20 10 Percuma
  Alat bantuan dan adaptasi (bagi setiap pengubahsuaian peralatan yang dibekalkan) Aids and adaptation (for each modification equipment supplied)      
92 Perkakas memasak Cooking utensil 20 10 Percuma
93 Mengenakan pakaian Dressing 20 10 Percuma
94 Perkakas makan/ minum Feeding/drinking utensil 20 10 Percuma
95 Mobiliti Mobility 20 10 Percuma
96 Mandi Bathing 20 10 Percuma
97 Membaca/ Menulis Reading/writing 20 10 Percuma
98 Dudukan kerusi roda Wheel chair seating 20 10 Percuma
99 Rehabilitasi penglihatan terhad Low vision rehabilitation 20 10 Percuma