CAJ RAWATAN 
TERAPI CARA KERJA
Bil.
Jenis rawatan
Type of treatment
Kelas
Satu (RM)
Kelas
Dua (RM)
Kelas
Tiga
(RM)

 

PENILAIAN
Penilaian aktiviti kehidupan seharian (ADL)
ASSESSMENT
Activities of Daily Living
(ADL) Assessment

 

 

 

 1
Ukuran Pelaksanaan Terapi Cara Kerja Kanada (C.O.P.M)
Canadian Occupational Therapy Performance Measure (C.O.P.M)
20
10
Percuma

2

Jadual PendekPenafsiran KeperluanCamberwell (CANSAS)
Camberwell Assessment ofNeeds Short Schedule(CANSAS)
20
 10
 Percuma
3
Penilaian KeupayaanKefungsian (FAA)
Functional Ability Assessment(FAA)
20
 10
 Percuma
4
Ukuran Kebebasan
Kefungsian (FIM)
Functional Independence
Measure (FIM)
20
10
Percuma
5
Penilaian Kemahiran
Hidup Kohlman (KELS)
Kohlman Evaluation of Living skill  (KELS)
 
20
 
10
 
Percuma
6
Aktiviti instrumental skala kehidupan
seharian Lawton
The Lawton instrumental activities daily living scale
20
10
Percuma
 
7
Indeks terubah suai
Barthel (MBI)
 
Modified Barthel Index (MBI)
 
20
 
10
 
Percuma
 
8
Terapi cara kerja bagi penilaian jantung
Occupational therapy for cardiac assessment
 
20
 
10
 
Percuma
 
9
Inventori penilaian kehilangan upaya pediatrik (PEDI)
Pediatric Evaluation
Disabilities inventory (PEDI)
 
20
 
10
 
Percuma
 
10
Penilaian Pelaksanaan
Kemahiran Pengurusan
Diri (PASS)
Performance Assessment of
Self Care Skills (PASS)
 
20
 
10
 
Percuma
 
 
11
Penilaian Kemahiran
Motor dan Pemprosesan bagi Kesihatan Mental
(AMPS)
Assessment of Motor and Process Skills in Mental Health (AMPS)
 
 
20
 
 
10
 
 
Percuma
 
Penilaian fizikal
Physical assessment
     
12
Ujian Manual Otot(MMT)
Muscle  Manual Test (MMT)  20  10  Percuma
13 
Kekuatan dinamometer/
tolok kutil
Strength-dynamometer/
pinch gauge
20
 10
 Percuma
 14 Ujian pembezaan 2 titik 2 point discrimination test  20  10  Percuma
 15 Ujian pasak 9 lubang  9 hole peg test 20  10  Percuma
 16 Ujian imbangan Berg  Berg balance test 20   10  Percuma
17 Papan pasak beralur Grooved peg board 20 10  Percuma
18
Ujian fungsi tangan
Jebsen Taylor
Jebsen Taylor hand function test
20
10
 Percuma
19
Ujian kecakatan manual
Minnesota
Minnesota manual dexterity test
20
10
 Percuma
20 Skala kesakitan Pain Scale 20 10  Percuma
21
Ujian kecakatan jari
O’Connor
O’Connor finger dexterity test
20
10
 Percuma
22
Ujian kecakatan penyepit
O’Connor
O’Connor tweezer dexterity
test
20
10
 Percuma
23
Ton otot
Muscle Tone
20
10
 Percuma
24
Ujian papan pasak
Purdue
Purdue pegboard test
20
10
 Percuma
25
Julat pergerakan sendi
(Goniometer)
Range of motion
(Goniometer)
20
10
 Percuma
26
Ujian aptitud manipulatif
Roeder
Roeder manipulative aptitude test
20
10
 Percuma
27
Ujian monofilamenSemmes-Weinstein
Semmes-Weinstein monofilaments test
20
10
Percuma
28
Profil sensori
Sensory profile
20
10
Percuma
29
Ujian stereognosis
Stereognosis test
20
10
Percuma
30
Getaran
Vibration
20
10
Percuma
31
Volumeter
Volumeter
20
10
Percuma
32
Ujian imbangan Tinnetti
Tinnetti balance test
20
10
Percuma
33
Alat Senaman Anggota Atas Mikrokomputer (MULE)
Microcomputer Upper LimbExerciser (MULE)
20
10
Percuma
 
Penilaian perkembangan normal
Normal development assessment
     
34
Ujian Bruininks- Oseretsky
Bruiniks-Oseretsky test
20
10
Percuma
35
Carta tapisan perkembangan Denver
Denver developmental screening chart
20
10
Percuma
36
Skala pengadaran motor oral
Oral motor rating scale
20
10
Percuma
37
Peabody
Peabody
20
10
Percuma
 
Penilaian persepsi dan kognitif
Perceptual and cognitive assessment
     
38
Ujian Perkembangan
Integrasi Visual-Motor Beery Buktenica (Beery VMI)
The Berry Buktenica
Development  Test Of Visual –Motor Integration (BerryVMI)
20
10
Percuma
39
Bateri Penilaian
Neurologi Terapi CaraKerja Chessington(C.O.T.N.A.B)
Chessington Occupational
Therapy NeurologicalAssessment Battery(C.O.T.N.A.B)
20
10
Percuma
40
Skala keresahan dan kemurungan hospital
Hospital anxiety depression scale
20
10
Percuma
41
Penilaian Kognitif Terapi
Cara Kerja Lowerstein(LOCTA)
Lowerstein Occupational
Therapy CognitiveAssessment (LOCTA)
20  10  Percuma 
42 -LOCTA-A (bagi kes dewasa am) -LOCTA-A (for adult general cases) 20 10  Percuma 
43 -LOTCA-G (bagi kes geriatrik) -LOTCA-G (for geriatric cases)   20  10 Percuma 
44  -LOTCA-D (bagi kes kanak-kanak/ perkembangan) -LOTCA-D (for children/developmental cases)   20  10 Percuma 
45
Pemeriksaan Mini
Keadaan Mental (MMSE)
Mini Mental State
Examination (MMSE)
20 10 Percuma 
46
Penilaian Kognitif
Montreal (MoCA)
Montreal Cognitive
Assessment (MoCA)
20 10 Percuma
47 Bateri penilaian persepsi kederiaan Rivermead Rivermead preceptual assessment battery 20 10 Percuma
  Penilaian prasekolah Preschool assessment      
48 Penilaian pelajar prasekolah Miller Miller assessment pre schoolers 20 10 Percuma
49
Penilaian Fungsi Sekolah(SFA)
School Function  Assessment
(SFA)
 20  10 Percuma 
50  Ujian kemahiran tulisan tangan Test of handwritting skill   20 10   Percuma