CAJ RAWATAN
NEFROLOGI 
Bil. Jenis rawatan Type of treatment Kelas Satu  (RM) Kelas Dua (RM) Kelas Tiga (RM)
1 Dialisis berselang-selang peritoneal (setiap rawatan) Intermitent peritonial dialysis per treatment 275 100 50
2 Rawatan Dialisis PeritonealAmbulasi Berterusan (CAPD) (sebulan) Continuous Ambulatory PeritonealDialysis (CAPD) treatment(monthly) 750 200 100
3 Hemodialisis setiap rawatan: Hemodialysis per treatment:      
4 (i) satu kegunaan buah pinggang tiruan (i) one use of artificial kidney 190 50 25
5 (ii) kegunaan semula buah pinggang tiruan (ii) re-use of artificial kidney 75 20 10
6 Biopsi buah pinggang (tidak termasuk laporan) Renal biopsy (excluding report) 75 20 10
7 Pengkateteran femoral/ subklavian untuk hemodialisis Femoral/subclaviancatheterisation for hemodialysis 75 20 10
8 Hemoperfusi Haemoperfusion 375 100 50
9 Implantasi kateter tenkoff Implantation of tenchkoff catheter 150 40 20
10 Rawatan dialisis prapemindahan Pretransplant dialysis treatment 1500 400 200
11 Lawatan di rumah bagi setiap hemodialisis Home visit per hemodialysis 100 (setiap lawatan) 100 (setiap lawatan) 100 (setiap lawatan)
 CAJ RAWATAN
RAWATAN PSIKIATRIK 
Bil.
Kelas
Class
Setiap kemasukan (RM)
1
Kelas Satu
First Class
1125
2
Kelas Dua
Second Class
300
3
Kelas Tiga
Third Class
Percuma