KAEDAH PELAKSANAAN SKIM PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN PEKERJA ASING

Kerajaan telah memutuskan supaya Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing dilaksanakan bermula 1 Januari 2011. Semua pekerja asing adalah diwajibkan mengambil polisi insurans Skim Kemasukan Hospital dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA) dengan jumlah perlindungan insurans kesihatan sebanyak RM10,000 setahun dan bayaran premium insurans sebanyak RM120 setahun bagi seorang Pekerja Asing. Kerajaan seterusnya telah memutuskan supaya majikan menanggung polisi insurans bagi sektor perladangan dan pembantu rumah, manakala untuk sektor-sektor lain, obligasi untuk menanggung polisi insurans SKHPPA terserah kepada kedua-dua pihak untuk memutuskan berdasarkan kepada keadaan masing-masing.

Bagi pekerja asing yang sedang bekerja di Malaysia pada masa ini juga diwajibkan dan diberikan tempoh selama 3 bulan untuk membeli polisi insurans tersebut. Bagi kumpulan ini, bayaran premium yang akan dikenakan oleh syarikat insurans yang terlibat adalah berdasarkan perkiraan baki hari bagi tempoh sah laku permit kerja. Bagi pekerja asing yang gagal untuk berbuat demikian, mereka tidak akan dibenarkan untuk memperbaharui permit kerja apabila permit tersebut tamat tempoh kelak.

Majikan yang memohon Visa Dengan Rujukan (VDR) bagi pekerja asing dikehendaki mengemukakan polisi asla SKHPPA dan slip pengesahan SPIKPA bersekali dengan borang VDR kepada Jabatan Imigresen Malaysia.

Majikan yang telah mendahulukan bayaran premium polisi insurans tersebut hendaklah memohon kebenaran Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia bagi tujuan membuat pemotongan gaji pekerja asing.

SPOKPA ini dilaksanakan secara cashless. Ini bermakna pekerja asing yang dilindungi di bawah SPIKPA ini jika perlu dimasukkan ke hospital Kementerian Kesihatan tidak perlu membayar sebarang deposit atau mengemukakan surat jaminan (Guarantee Letter) daripada syarikat insurans. Pekerja asing hanya perlu mengemukakan dokumen pengenalan diri iaitu pasport bagi proses pengesahan di kaunter daftar masuk hospital Kementerian Kesihatan.

Sekiranya bil hospital yang dikenakan melebihi had perlindungan maksimum iaitu sebanyak RM10,000 atau tuntutan lain yang melebihi had maksimum, maka Pekerja Asing tersebut hendaklah membayar perbezaan bil hospital tersebut sendiri.

Bagi pekerja asing yang dikesan mempunyai bil tertunggak di mana-mana hospital Kementerian Kesihatan, pekerja asing atau majikan berkenaan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bil tersebut sebelum memohon pembaharuan permit kerja. Bagi pekerja asing yang gagal menjelaskan bil tertunggak tersebut, mereka tidak akan dibenarkan untuk memperbaharui permit kerja apabila permit tamat tempoh dan majikan yang bertanggungjawab akan disenaraihitamkan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia yang telah disenaraihitamkan tidak akan dibenarkan mengambil pekerja asing baru.